Saytda reklam üçün admin@drlahlali.org əlaqə saxlayın

Saytda aşağıdakı promosyon materialları yoxdur:

  1. Məhsul və ya xidmətlərin təşviqi və əlaqəsi olmayan məhsul və ya xidmətlərin promosyon məqalələri.
  2. Saytın mühafizəçilərinin mövcud məqalələrinə sponsorluq edirlər.
  3. "Aqressiv təbiət" reklam materialları (popup, popunder, clicunder).
  4. Erotik təbiətin təbliğat materialları və ya belə məzmunlu səhifələrə aparılır.
  5. Məqsədi saxtakar fəaliyyətdir, ittiham materialını aldatmaq.