Saytda reklam üçün, admin@drlahlali.org əlaqə saxlayın

Saytda aşağıdakı promosyon materialları yerləşdirilməyib:

  1. Məhsul və ya xidmətlərin reklam məqalələri, təqdim edilmiş və yerləşdirilməmiş məhsullar və ya xidmətlərə aid linklər.
  2. Saytın zaten mövcud məqalələrində, qəyyumları ilə sponsorluq əlaqələri.
  3. "Aqressiv təbiət" reklam materialları (popup, popunder, clicunder).
  4. Erotik təbiətin reklam materialları və ya belə məzmunlu səhifələrə aparılır.
  5. Istifadəçinin saxtakarlıq edən reklam materialları, məqsədi saxta hərəkətlərdir.